حمل و نقل زمینی

ارسال بار دربستی (فول)

کادر موشن درباره طبقه بندی اصلی انواع سرویس های ارسال زمینی / در این کادر انواع سرویس ها به تفکیک نوع
درخواست و نوع حامل نمایش داده شده است و با حرکت موس یا تپ دست، توضیح مختصری درباره هر کدام در زیر
هر عنوان نوشته می شود و تصویری گرافیکی نیز در کادر روبرویی آن نمایش داده خواهد شد. علاوه بر آن در کادر
ستون دوم، انواع حامل )ماشین ها و کشنده ها( به شکل گرافیکی برای عموم با زبانی ساده توضیح داده شده و در زیر
هر یک از حامل ها عناوینی فنی از منظر حمل بار و حجم و وزن بار نوشته شده است تا مخاطب نسبت به هر یک از حامل
ها و استانداردهای حمل اطلاعاتی کسب کند.

اپلیکیشن

امکانات اپلیکیشن گروه حمل و نقل مهرگان